homepage

 

 

HEGNER 

Universele Super-zaagmachine 

Gebruikershandleiding en onderdelenlijsten.

                                                                                                                                                                   

 

 

 

Multicut-1 onderdelenlijst van voor 2011

 

Multicut 1 onderdelenlijst van na 2011

 

Multicut-2S en 2 SE van voor 1995

 

Onderdelenlijst van Multicut 2S en 2SE van 1995 tot 2011

 

Multicut 2S en 2SE van na 2011

 

Onderdelelijst van Multicut-Quick voor 2011

 

Onderdelenlijst van Multicut Quick van na 2011

 

Onderdelenlijst van Polycut 3

 

 

 

 

Belangrijk:

Om specifieke ongeval risico’s te voorkomen, voor de montage en ingebruikname eerst de gebruikershandleiding goed doorlezen.

 

Bewaar deze handleiding altijd in de omgeving van de machine. Deze moet altijd binnen handbereik zijn.

 

Voorwoord                                                                            Inhoudsopgave:

                                                                                             

De machines:    Multicut-1                                                       1.0 Technische gegevens.

                        Multicut-2S                                                     2.0 Bij levering machine.

                        Multicut-SE                                                    3.0 Handleiding.

                        Multicut-Quick                                    4.0 Het juiste gebruik.

                                                                                               5.0 Veiligheids voorschriften.

Zijn zowel voor professioneel als voor privé gebruik    6.0 Overige risico’s.

geschikt.                                                                                 7.0 Uitpakken en opstellen.

De machines zijn uitsluitend geschikt voor het za-                     8.0 In en uitbedrijf nemen.

gen van hout , kunststoffen, non-ferro en zachte                       9.0 Wisselen zaagblad.

staalsoorten, doormiddel van figuurzaagjes en              10.0 Zaagbladwisseling bij binnenzaagwerk.

Maketeriezaagjes met een lengte van 130mm.              11.0 Kantelen van de zaagtafel.

                                                                                              12.0 Verstellen van de slag.

Deze handleiding is bedoeld om u te informeren                       13.0 Stofzuigeraansluiting.

over de opstelling, ingebruikname en het gebruik                      14.0 Onderhoud en reiniging.

van de machine.                                                                      15.0 Reparatie en onderdelen.

                                                                                              16.0 Gebruikerstips.

Verder vindt men in deze handleiding belangrijke                     17.0 Kiezen van toerental.

aanwijzingen over uw veiligheid bij het hanteren                       18.0 Bedieningfouten en oorzaken.

van de machine, tips over het gebruik en het op-

lossen van storingen.

 

Lees deze handleiding aandachtig door en

Let in het bijzonder op de aanwijzingen en

Waarschuwingstekens.

 

Bij onoordeelkundig gebruik en het niet

opvolgen van de aanwijzingen en beschrij-

vingen in deze handleiding is iedere

aansprakelijkheid van de zijde van de fabri-

kant uitgesloten.

 

Mocht men na het lezen van de handleiding nog

vragen hebben, stel u dan in verbinding met de

leverancier of importeur.

 

 Hegner Prazisionsmaschinen GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 Technische gegevens.

 

Multicut-1

 

Uitlading                                              365mm

Doorvoerhoogte                                  50mm

Max. Zaaghoogte                                50mm

Afmeting zaagtafel                               380x180mm, 45 graden kantelbaar

Totale afmetingen                                520x270mm

Slagverstelling                          12 en 18mm

Motor                                                 230V~, 50Hz, 100 Watt ( afgegeven )

Gewicht                                              ca. 16 kg netto

Lengte van de zaagbladen                    130mm

Afzuigmond                                         35mm doorsnee

Netzekering                                         6 A

 

 

Multicut-2S en SE

 

Uitlading                                              460mm

Doorvoerhoogte                                  65mm 

Max. Zaaghoogte                                65mm

Afmeting zaagtafel                               435x230mm, 45/12 graden kantelbaar

Totale afmetingen                                610x280mm

Slagverstelling                          12 en 19mm

Motor                                                 230V~, 50Hz, 100 Watt ( afgegeven )

Gewicht M2S en SE                            ca. 19 kg en 23 kg netto

Lengte van de zaagbladen                    130mm

Afzuigmond                                         35mm doorsnee

Netzekering                                         6 A

 

 

 

Multicut-Quick

 

Uitlading                                              560mm

Doorvoerhoogte                                  65mm

Max. Zaaghoogte                                65mm

Afmeting zaagtafel                               435x230mm 45/12 graden kantelbaar

Totale afmetingen                                730x290mm

Slagverstelling                          12 en 19mm    

Motor                                                 230V~50Hz, 100 Watt ( afgegeven )

Gewicht                                              ca. 29 kg netto

Lengte van de zaagbladen                    130mm

Afzuigmond                                         Ř 35mm

Netzekering                                         6 A.

 

 

1.1 Waarden voor de stofzuigeraansluiting:

 

Volumestroom bij aansluiting Ř 35mm:                                                                       70mł

Voorhanden zijnde onderdruk bij een luchtsnelheid van 20 m/s:                                   1666Pa.

 

De naar de grondbeginselen voor keuring van stofuitstoot ( werkplaats stofconcentraties )

Voor houtbewerkingmachines door de ‘Vakcommissie Hout”gemeten stofuitstootwaarden liggen duidelijk onder de thans geldende grenswaarden van 20 mg/mł

 

Geluidsafgifte

Meetvoorwaarden:

 

-         prEN 31202 op de werkruimte betrekkinghebbende afgiftevoorwaarden.

-         Met de volgende van TC 142 vastgestelde aanvullingen, om een nauwkeurigheidsklasse beter dan 3 dB te verkrijgen.

-         De omgevingscorrectiefaktoren K 2a respectievelijk K 3a zijn < 4dB.

-         Het verschil tussen onbekend geruisniveau en geruisdrukniveau is aan elk meetpunt < 6dB.

-         K3A wordt volgens aanhangsel A, prEN 31204 berekend.

-         Er wordt een vierhoekig hulpvak met 9 meetpunten op een afstand van 1 mtr. van het referentievlak gebruikt.

 

Werkstuk: Vurenhout

 

-         Afmetingen: 150x100x20 mm. ( rondom geschaafd. )

 

Werktuig: Figuurzaagblad.

 

-         Afmeting: t= 1.5mm. b= 1mm.

-         De vastgestelde geluidsafgiftewaarden bedragen:

 

Geluidsdrukniveau in werkruimte [ dB (A) ]

 

Stationair:                  64,1

Tijdens werk: 74,5

 

Voor de genoemde afgiftewaarden geldt een onnauwkeurigheidtoeslag van K = 4 dB (A)

 

De aangegeven waarden zijn afgiftewaarden en moeten darmee niet tegelijkertijd ook zekere werkruimtewaarden voorstellen. Hoewel er een afhankelijkheid bestaat tussen emissie en imissiewaarden, kan daaruit niet betrouwbaar afgeleid worden, of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn of niet. Factoren,  welke de thans in de werkruimte voorhanden zijnde imissiewaarden beďnvloeden kunnen, zijn de duur van de inwerking, de aard van de werkruimte, andere geluidsbronnen enz. bv. Het aantal machines en andere naburige activiteiten. Het toegelaten afgifteniveau kan eveneens van land tot land variëren.

Deze informatie zal de gebruiker in staat stellen, een betere inschatting te maken van het gevaar en de risico’s.

 

 

2.0 Bij levering van de machine.

 

 

-         De verpakking op beschadiging. ( beschadigingen onmiddellijk aan de vervoerder melden. )

-         Of de inhoud overeenstemt me de pakbon

-         Doorzoek de verpakking naar kleine onderdelen.

 

3.0 Gebruikershandleiding

 

Lees voor het in gebruik nemen van de machine eerst deze handleiding goed door. Bij onoordeelkundig gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding vervalt iedere aanspraak op garantie.

 

4.0 Het juiste gebruik

 

-         De machine is uitsluitend bedoeld voor het zagen van hout, kunststoffen, Non-Ferro en zachte metaalsoorten doormiddel van figuur en maketeriezaagjes met een lengte van 130mm.

-         Ieder ander gebruik geldt als niet juist gebruik.

-         De machine mag alleen gebruikt worden door personen die daarmee vertrouwd en bekend zijn, en tevens op de hoogte zijn met de gevaren daaraan verbonden.

-         De desbetreffende ongevalvermijdende voorschriften, en verdere algemeen bekende veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

-         Er mogen alleen originele onderdelen gebruikt worden.

-         Voor schade die ontstaan is bij gebruik van niet originele onderdelen neemt de fabrikant geen enkele verantwoording.

-         Schade ontstaan door veranderingen aan de machine, of het niet juiste gebruik daarvan vallen buiten de verantwoording van de fabrikant.

 

5.0 Veiligheidsvoorschriften.

5.1 Algemene veiligheidsvoorschriften.

 

-         Houdt vreemde personen weg bij de machine.

-         Kinderen alleen onder toezicht met de machine laten werken.

-         Bewegende delen niet met de vingers aanraken.

 

 

 

5.2 Ingebruikname.

 

-         Controleer of de spanning overeenkomt met de aanduiding op het typeschild op de motor.

-         Stofzuiger aansluiten

đ     Punt 13.0

-         Werk alleen in een goed geventileerde ruimte.

 

5.3 De gebruiker.

 

-         Om specifieke ongevalrisico’s door machines te voorkomen eerst de handleiding goed doorlezen.

-         Niet onder invloed van drugs, alcohol of medicamenten werken.

-         Goed sluitende kleding en veiligheidsbril dragen.

-         Draag tijdens het werk geen sieraden.

 

5.4 Voor het werk.

 

-         Controleer of de machine uitgeschakeld is.

đ     Punt 8.3

-         Controleer of het ingespannen zaagblad geschikt is voor het te verrichten werk.

-         Controleer of het zaagblad gespannen is.

-         Controleer of alle bescherminginrichtingen zijn aangebracht.

 

5.5 Tijdens het werk.

 

-         Afvalstukken en spanen alleen bij uitgeschakelde machine verwijderen.

-         Bij stroomuitval de machine op O zetten.

 

5.6 Na het werk.

 

Machine uitschakelen en de stekker verwijderen.

 

6.0 Overige risico’s

 

Ook bij het juiste gebruik kunnen, ondanks alle in acht genomen

veiligheidsvoorschriften toch nog de onderstaande risico’s optreden.

 

-         Het beroeren van het zaagblad.

-         Het breken van het zaagblad.

 

-         Het aanraken van beschadigde elektrische delen.

-         Klemmenkast.

-         Condensator.

-         Stekker.

-         Blank geschuurde kabels.

 

-         Beschadiging van het gehoor bij langdurig werken zonder gehoorbescherming.

 

-         Het inademen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

 

7.0 Uitpakken en opstellen.

 

Til de machine uit de verpakking.

 

 

7.2 Opstellen.

 

-         De Hoogte van de onderbouw is afhankelijk van de lengte van de persoon die er mee werkt en of er zittend of staande gewerkt wordt.

-         Of met 2 houtschroeven die van boven door de beide boringen in de onderbouw geschroefd worden ( een alternatief is 2 slotbouten).

-         Of met 3 M8 bouten, die door de machinestandaard ( extra leverbaar ) van onder af inde boringen geschroefd worden.

 

7.3 De werkruimte.

 

De opstellingsplaats moet:

-         trillingvrij,

-         droog,

-         vrij zijn van agressieve gassen en dampen,

-         vrij zijn van minerale stoffen,

-         goed te ventileren zijn.

 

7.4 Elektrische installatie.

 

De elektrische installatie in de werkruimte moet voldoen aan de algemeen geldende voorschriften, en overeenstemmen met de aanduidingen op de machine.

 

đ     1. Technische gegevens.

 

 

đ     zie punt 8.3 Uitschakelen van de machine.

 

Leg de kabel zo:

-         Dat men er geen hinder van ondervindt tijdens het werk.

-         Dat men er niet over struikelen kan.

-         Dat deze niet geknikt of beschadigd wordt.

 

8.0 In en uit bedrijf nemen.

 

8.1 Ingebruikname van de machine.

 

Wij gaan er van uit:

-         dat men de voorgaande alinea’s gelezen hebt, ( in het bijzonder hoofdstuk 5. veiligheidvoorschriften ).  Zoniet, doe het dan nu en keer daarna naar dit deel terug.

-         dat de machine goed is opgesteld, geďnstalleerd en aangesloten is!

-         alle gereedschappen en werkstukken in de werkomgeving verwijderd zijn.

-         dat alle delen van de machine onbeschadigd en correct gemonteerd zijn.

 

 

Een gegolfd zaagblad is onbruikbaar en moet tegen een nieuw blad uitgewisseld worden.

 

đ     9. Het wisselen van zaagblad.

 

8.1.1 Zaagblad spannen.

 

 

 8.12 Zaagblad ontspannen.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Het inschakelen van de machine.

 

Let op:

De machine begint na het inschakelen onmiddellijk te lopen!

 

 

 

 

 

8.3 Het uitschakelen van de machine.

          ( voor een korte onderbreking)

 

 

8.4 Buiten bedrijf stellen van de machine.

      ( Voor langere onderbreking, ombouwen, na het beëindigen van het werk).

 

 

9.0 Wisselen van zaagblad.

 

9.1.1 De machine uit bedrijf nemen.

=> zie 8.4

 

9.1.2 Zaagblad ontspannen

=> zie 8.1.2

 

Voer het ontspannen ook uit als het zaagblad gebroken is.

 

9.1.3 Beschermkap naar beneden klappen.

 

 

 

 

 

 

9.1.4 Het zaagblad uit de machine nemen.

 

 

9.1.5 Zaagblad uit de zaagbladklemmen nemen.

 

 

9.1.6 Nieuw zaagblad in de zaagbladklem inspannen.

 

 

Let erop dat de zaagbladen in het midden van de klemmen ingespannen zijn.

 

9.1.7 Zaagblad met de klemmen in de machine plaatsen.

 

 

10.0 Zaagbladwissel voor binnenzagen.

 

Om met de machine “ binnenzaagwerk” te kunnen maken moet in het werkstuk een gaatje geboord zijn waardoor het zaagblad gevoerd kan worden. Het is aan te bevelen de speciale zaagbladklem voor binnenzaagwerk te gebruiken.

 

10.1 Machine buiten bedrijf stellen.

 

đ     zie uit bedrijf nemen van de machine.

 

 

 

 

 

10.2 Binnenzakje inspannen.

 

 

 

10.3 Werkstuk inleggen.

 

 

10.4 Zaagblad inspannen.

 

 

 

 

 

10.5 Zaagblad spannen.

 

 

Opmerking: Bij gebruik van de binnenzaagklem moet de kartelschroef de zaagklem altijd blokkeren, dit geeft nl. veel tijdwinst bij het wisselen van het zaagblad.

 

11.0 Kantelen van de zaagtafel.

 

Door verstelling van de zaagtafel kunnen werkstukken, schuin tot een hoek van max.  45 graden uitgezaagd worden.

 

11.1 Machine buiten bedrijf stellen

 

đ     8.4 Zie machine buiten bedrijf stellen.

 

11.2 Kantelen van de zaagtafel.

 

 

 

12.0 Verstellen van de slaglengte.

 

De machine wordt door de fabriek op de grote slaglengte afgesteld, wat gewoonlijk het beste is voor het meest voorkomende figuurzaagwerk.

 

Bij het bewerken van dun en licht materiaal, zoals houtfineer of dunne metalen kan door halvering van de slag de zaagbladsturing en de gladheid verhoogd worden. Tevens wordt de kans op zaag breuk van dunne zaagblaadjes aanzienlijk minder.

 

12.1 Machine buiten bedrijf stellen.

 

đ     8.4 zie uit bedrijf nemen van de machine.

 

12.2 Beschermplaat wegnemen.

 

12.3 Blokkeren van de excenterschijf.

 

 

12.4 Het lossen van de Pleuel.

 

 

12.5 Instellen van de slaglengte

 

-         kleine slag instellen schroef dan de bout inde boring die het dichts bij het middelpunt ligt.

-         grote slag instellen schroef dan de bout in de boring die zich het verst van het middelpunt bevindt.

 

12.6 Het vast schroeven van de pleuel.

 

Let op de afstandsring tussen de pleuel en de excenteras bij het vastdraaien.

 

 

13.0 Afzuiger aansluiting

 

Bepaalde houtsoorten en spaanplaten produceren bij de bewerking, stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Op grond hiervan moet de machine aangesloten zijn op een stofzuiger. Bij continu of regelmatig gebruik moeten dusdanige maatregelen genomen worden, dat bij inschakeling van de machine ook de stofzuiger automatisch wordt ingeschakeld.

 

13.1 Aansluiting. 

 

De machine is voorbereidt voor aansluiting op een normale in de handel zijnde stofzuiger.

 

Steek de zuigmond van de stofzuiger in de opening van het aansluitstuk.

 

13.2 Instellen van de boven afzuiging.

 

 

 

 

 

Mocht men zonder stofzuiger willen werken, kan door verplaatsing van de slang van het aansluitstuk naar de sockel van de blaasbalg de zaaglijn schoon geblazen worden.

 

De machine mag zonder stofafzuiging alleen gebruikt worden in een open ruimte.

In een gesloten ruimte moet de machine aangesloten zijn op een stofzuiger (zie 13.0 stofzuiger aansluiting).

 

14.0 Onderhoud en reiniging.

 

- Er is weinig onderhoud nodig aan de machine! Alleen de lagers van de boven en onderarm moeten regelmatig ( ca. iedere 10 werkuren ) met een dunne niet verharsende olie ( bv. naaimachine olie ) gesmeerd worden.

 

14.1 Onderhoud – Armlagers smeren.

 

 

De spannerspindel mag niet gesmeerd worden.

 

14.2 Onderhoud – zichtcontrole.

 

-         de stekker

-         de kabel

-         de schakelaar

of deze beschadigd zijn.

 

14.3.1 Machine buitenbedrijf stellen

đ     8.4 Uit bedrijf nemen van de machine.

 

14.3.2 Machine reinigen

 

 

Gebruik geen:

 

-         brandbare,

-         etsende of

-         schurende

reinigingsmiddelen!

 

 

15.0 Reparatie en onderdelen.

 

 Deze handleiding is geen reparatie handleiding.

Reparatie of uitwisseling van onderdelen geschiedt op eigen verantwoording!

Let in ieder geval op de volgende aanwijzingen.

 

15.1 Reparaties

 

 

Voor alle op deze wijze onstaande persoonlijke en andere schade is de veroorzaker zelf verantwoordelijk, en kan de handelaar, importeur of de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Defecte machinedelen:

 

-         mogen alleen door vakmensen die daarvoor opgeleid zijn vervangen worden.

-         kunnen gebruikers uitwisselen tegen originele onderdelen, mits de over voldoende technische kennis beschikken.

-         Voor persoonlijke en andere schaden ontstaan door onoordeelkundige reparaties en uitwisseling door de gebruiker zelf of andere niet geschikte personen is de veroorzaker verantwoordelijk.

Als men de machine toch zelf repareren wil:

 

 

16.0 Gebruikstips

 

16.1 Voorbeelden van zaagbladkeuze.

 

Belangrijk:

Bot geworden zaagbladen moeten in ieder geval onmiddellijk vervangen en tegen een nieuw blad uitgewisseld worden. Dat geldt in het bijzonder voor metaal. De volle capaciteit en precisie wordt alleen verkregen als gebruik gemaakt wordt van de door ons aanbevolen kwaliteitszaagblaadjes

.

 

Nuttige aanwijzingen:

Wil men uit oogpunt van bezuiniging een bot geworden zaagblad bv. voor metaal langer gebruiken, kan men op de zaagtafel van de machine, een ongeveer 20mm. Dikke gladde plaat met dubbelzijdig tape bevestigen en op deze verder zagen. Door deze ophoging kan het zaagblad ten volle benut worden.

 

Werken met kunststoffen:

Om te voorkomen dat tijdens het zagen, het materiaal weer samensmelt kan men de zaaglijn afplakken met Tesa-film o.i.d.

 

16.2 Aanvoerdruk.

 

De op het werkstuk uitgeoefende aanvoerdruk moet altijd schuin van boven naar onderen gericht zijn, daar anders het werkstuk gaat klapperen. Sommige werkstukken vragen een krachtige aanvoerdruk.

 

16.3 Aanslag.

 

In het algemeen wordt bij het zagen met figuurzaagjes geen aanslag gebruikt.

 

De figuurzaagjes wijken van de zaaglijn af als het werkstuk dwangmatig gestuurd wordt.

 

Voor nauwkeurig zagen is nodig:

-         een scherp zaagblad

-         dunne duidelijke aftekeningen

-         goed en gericht licht.

 

16.4 Recht zagen.

 

 

16.5 Aanwijzingen voor het zagen van metaal.

 

-         Zachte materialen.

-         Aluminium ( Blik )

-         Zacht koper ( Blik )

-         Zacht messing ( Blik )

Het zaagblad voor hout nr. 1 tot nr. 5 eventueel ook de metaalzaagbladen nr. 5 of nr. 9

 

 

 

-         Harde NE- metalen.

-         Duraluminum ( Blik )

-         Hardkoper (Blik )

-         IJzer ( Blik )

Het metaalzaagblad nr. 1,5,9 of 12

 

Ondanks het gebruik van zaagblaadjes van de beste kwaliteit veroorzaakt staal naar gelang de hardheid een hogere slijtage van de zaagblaadjes.

 

17.0 Kiezen van toerental.